Skúšky tesnosti podľa vodného zákona

Skúšky tesnosti potrubných systémov vykonávame v zmysle požiadaviek vodného zákona č. 364/2004 Z.z. a doplňujúcej vyhlášky č.100/2005.

Skúšanie tesnosti vykonávame metódou LT A/B  – pretlakom prevádzkovaného média.

Všetky činnosti súvisiace s prípravou, realizáciou skúšky tesnosti a jej vyhodnotením vykonáva odborne spôsobilý pracovník s kvalifikáciou v odbore nedeštruktívneho skúšania metódou LT  A/B, kvalifikačný stupeň 2 – samostatný skúšobný technik, samostatný pracovník NDT podľa technickej normy STN EN ISO 9712: Nedeštruktívne skúšanie. Kvalifikácia a certifikácia pracovníkov nedeštruktívneho skúšania.

Zároveň vypracujeme vlastný pracovný postup skúšky, prípadnú revíziu a úpravu (v prípade jestvujúceho postupu) v súlade s platnými normami v oblasti nedeštruktívneho skúšania, všeobecnou legislatívou vo vzťahu k skúšaniu tesnosti (Vodný zákon a súvisiace vyhlášky), ochrane životného prostredia, v súlade s platnými technickými normami a pravidlami v oblasti potrubných systémov a prípadnými internými smernicami prevádzkovateľa.

Súčasne poskytujeme asistenciu a poradenstvo pri aktualizácii a kontrole výsledkov už realizovaných skúšok tesnosti, či overení používaných metodík a postupov.

Tlakové skúšky a sušenie potrubí

Vykonávame tlakové skúšky na preukázanie pevnosti a tesnosti nových potrubí (plynovody, ropovody a produktovody) pred uvedením do prevádzky po výstavbe alebo rekonštrukcii.

Tlakové skúšky vykonávame podľa STN 650204.

Zároveň zabezpečujeme riadne vytlačenie skúšobného média zo skúšaného potrubia  a vysušenie potrubia.

 

Copyright 2015 - Integ, s.r.o.