Preventívna geometrická inšpekcia

Štatisticky najčastejšou príčinou poškodenia a havárií je pošPreventivnaInspekciakodenie potrubia je pôsobením vonkajších vplyvovtretích strán. Potrubia často vedú rozsiahlymi poľnohospodársky obrábanými územiami, v súbehu s inými potrubiami a sieťami, kde sa bežne vykonávajú rôzne opravy a stavebné práce. Veľmi často dochádza k  vonkajšiemu mechanickému poškodeniu potrubia. Môže ísť napríklad o poškodenie poľnohospodárskym strojom pri zníženom krytí potrubia zeminou, alebo poškodenie stavebným mechanizmom.

Vonkajšie mechanické poškodenie predstavuje mimoriadne nebezpečný kombinovaný typ vady potrubia, pretože v mieste prevalenia potrubia sa veľmi často vyskytujú aj drážky mechanického pôvodu a nebezpečné trhliny v mieste koncentrácie napätia.

Intervaly komplexnej vnútornej inšpekcie potrubia sa bežne pohybujú v rozsahu 5-10 rokov, pričom k poškodeniu potrubia vplyvom tretích strán a následnej havárii môže dôjsť kedykoľvek v tomto intervale.

Z tohto dôvodu je vhodné vykonať preventívnu geometrickú inšpekciu kritických úsekov potrubia napríklad raz ročne, po skončení poľnohospodárskej sezóny, prípadne po záplavách a iných udalostiach, ktoré môžu vyvolať nežiaduci vplyv na prostredie v ktorom je potrubie vedené a uložené, ako aj na potrubie samotné.

Preventívnou geometrickou inšpekciou je možné:
– skontrolovať elementárnu geometrickú integritu potrubia
– zistiť relatívne presné tlakové a teplotné pomery na meranom úseku potrubia
– doplnkové informácie o rýchlosti pohybu valca s inšpekčným dataloggerom a jeho rotácii pre ďalšiu analýzu
– lokalizovať predpokladané geometrické deformácie a prekážky v priemer potrubia (napríklad koncentrácia parafínových nánosov v ropovodoch)

Všetky zaznamenané informácie sú následne integrovateľné do GIS a PIMS systémom alebo databáz.

Copyright 2015 - Integ, s.r.o.