Poradenská a konzultačná činnosť

Bezpečné prevádzkovanie potrubných systémov je dnes komplex 1 konecnečinností zahŕňajúci množstvo premenných, vplyvov a ich interakcií. Potrubný systém musí byť optimálne prevádzkovaný s ohľadom na rôzne faktory a uhly pohľadu – vlastníka, odberateľov i samotných technikov.

Potrubný systém je riadený na základe mnohých priebežne zbieraných údajov a jeho prevádzka zahŕňa množstvo rozdielnych procesov. Nevyhnutná je efektívna integrácia údajov a systém procesov na základe ktorých vie prevádzkovateľ pristúpiť k tým správnym rozhodnutiam. Na základe našich doterajších praktických skúseností a pozorovaní i neustále sa zvyšujúcej odbornej kvalifikácie dokážeme našim klientom poskytnúť kvalitné poradenstvo a odbornú asistenciu v rôznych oblastiach.

Softvérové riešenia v potrubnom priemysle

S rozvojom výpočtovej techniky a nasledujúcou optimalizáciou personálnych kapacít sa stali nevyhnutnými rôzne aplikácie a komplexné informačné systémy integrujúce údaje z prevádzky potrubia, ktoré zároveň umožňujú prijímať efektívne opatrenia a prispievajú k bezpečnosti a spoľahlivosti prevádzkovaného potrubia. Štandardom segmentu sú už geografické informačné systémy (GIS), čoraz častejšie sa zavádzajú aj systémy riadenia integrity potrubia (PIMS – Pipeline Integrity Management System).

V tejto oblasti úzko spolupracujeme so spoločnosťou ROSEN GROUP ktorá má dlhoročné skúsenosti s vývojom a implementáciou špecializovaných softvérových riešení pre ropný a plynárenský priemysel.

Obstarávací proces

Poskytujeme poradenstvo pri tvorbe technickej špecifikácie špecializovaných dodávok a meraní ,ako sú napríklad vnútorná inšpekcia a čistenie potrubí, vŕtanie a uzatváranie potrubných systémov za prevádzky, či výber vhodnej metódy opravy potrubia.

Aj pri požiadavke a stále častejšie kladenom dôraze na najnižšiu cenu je potrebné zabezpečiť kvalitatívne parametre výberu dodávateľa tak, aby prevádzkovateľ potrubia vždy dostal v maximálnej možnej miere presné a kvalitné výstupy z meraní, či správne realizovaný typ a spôsob opravy.

Vnútorná inšpekcia potrubí a nádrží

Vnútorná inšpekcia je pomerne špecifická oblasť merania a zisťovania stavu potrubí, či skladovacích nádrží a zásobníkov.

Jednotlivé metódy využívajú rôzne fyzikálne princípy a majú rôzne schopnosti. Prevádzkovateľ potrubia má k dispozícii množstvo možných dodávateľov, ktorí môžu disponovať rozličnými diagnostickými a meracími metódami.

Vnútorná inšpekcia je aj zásluhou svojej komplexnosti vždy veľmi nákladnou službou. Preto Vám radi poradíme nielen s výberom vhodnej metódy vnútornej inšpekcie a jej dodávateľa, ale aj so spracovaním a interpretáciou, či kontrolou výsledkov týchto meraní.

V tejto oblasti úzko spolupracujeme so spoločnosťou ROSEN GROUP ktorá má dlhoročné skúsenosti s vývojom a implementáciou špecializovaných softvérových riešení pre ropný a plynárenský priemysel.

Copyright 2015 - Integ, s.r.o.